Mycket att tacka Socialdemokraterna för – Barnbidrag!

När man på 1930-talet började bygga upp välfärden i Sverige så var det med ledning av Socialdemokraterna och statsministern Per Albin Hansson. Folkhemstanken var ledstjärnan och man ville bort från fattigdom, svält och den höga arbetslösheten. Det föddes på tok för lite barn och en av anledningarna var att folket inte hade råd att bilda familj. Politikerna tog sitt ansvar och insåg att om man ville att befolkningen skulle växa, måste man göra någonting för barnfamiljerna.

I andra delar av världen har Sverige länge varit känt som ett välfärdssamhälle. Detta var ett av resultaten av en medveten strävan att skapa ett samhälle där det ska finnas ett socialt skyddsnät.

(Foto från Wikipedia. Statsministern stiger av 12:ans spårvagn i Alvik, västra Stockholm)

Det ekonomiska läget i början av 1930-talet var allvarligt. En lågkonjunktur hade drabbat västvärlden och miljoner människor gick utan arbete. Vintern 1932/33 var 200 000 människor arbetslösa i Sverige och särskilt barnfamiljerna drabbades hårt. En tredjedel av barnen beräknas ha varit undernärda vid denna tid. 1937 infördes ett behovsprövat barnbidraget med syfte att underlätta för de barnfamiljer som hade det svårast. 1948 ändrades det behovsprövade barnbidraget till allmänt barnbidrag. En god tanke som säkert har haft en avgörande roll för dagens samhälle.
Idag är det ett generellt statligt bidrag som utbetalas till föräldrar med barn (0-16 år) i Sverige.

Som jag tidigare skrivit i inlägget ”Påtvingade bidrag” så tycker jag att det är dags att se över just barnbidraget.

  • Barnbidraget har inte höjts sedan 2006, trots att flera politiker har ”pratat” om en höjning och då speciellt i valtider.
  • Om du idag skulle vilja avsäga dig bidraget, så är det inte möjligt. Du måste ta emot det vare sig du vill eller ej.

Varför då inte ta emot bidraget och spara så att barnet har ett startkapital när det t.ex. flyttar hemifrån . . .

  • Tanken med barnbidraget var 1937 utjämna och underlätta för familjer med barn i en tuff tid. Så borde det även vara idag. Om färre fick barnbidrag idag hade dessutom beloppet varit betydligt högre.
  • Att spara till ett startkapital för barn är inte tanken med barnbidraget. Dessutom är inte barnet ”barn” när de flyttar hemifrån och har alltså inte rätt till bidraget.
  • Bidrag finns för att bygga ett ”rättvisare” samhälle. Då ska bara de som har behov kunna få stöd av staten/kommunen. Det blir ju mer än snedvridet om alla ska ta del av något som alla inte har behov av. Då pratar vi om ökad klyfta och orättvisor.
    Socialstyrelsen skriver 2015-03-03: Barnbidrag ska gå till merkostnader som uppstår i hushåll där det finns barn. Se mer: prop. 2013/14:6 

I Sverige har vi sociala skyddsnät. Skyddsnäten finns för att skydda, stötta och hjälpa de som är utsatta.

Så för mig är det solklart vad gäller barnbidraget
Det är ett skyddsnät och INTE ett generellt bidrag som
ska gå till alla.